آمار کلی

کد ملی: 005673XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آوا صدای پژواک عضو هیئت مدیره فعال 1394/09/15 تا کنون