آمار کلی

کد ملی: 428436XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوری ابزارهای سریع تماس بازرس علی البدل منحل شده 1395/02/19 تا کنون