آمار کلی

کد ملی: 005923XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرگسن نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/12/22 تا 1395/02/25