آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمان سازی اورانوس سبز رفسنجان بازرس اصلی فعال 1385/10/04 تا کنون