آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رایانه ای آریان سپهر کویر سمنگان مدیرعامل فعال 1385/07/24 تا کنون