آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن شماره دو کارکنان سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری عضو هیئت مدیره فعال 1387/06/13 تا کنون