آمار کلی

کد ملی: 181952XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرند پارت مهر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/05 تا کنون
آرمان پویش اوپاتان اروند رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/10 تا کنون