آمار کلی

کد ملی: 272144XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
میرنیک رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/05/31 تا 1396/12/29