آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی کشاورزی هفت هزار و یکصد و چهل و نه ولی کال کوهدشت عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/04/23 تا 1396/04/14