آمار کلی

کد ملی: 237126XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دامپروری شایان دشت سرمشهد عضو هیئت مدیره فعال 1395/05/07 تا کنون
شاهین بنای ساورز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/02/20 تا 1394/12/01
حمید بنای ساورز رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/12/12 تا 1394/04/25