آمار کلی

کد ملی: 214258XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیمانکاری بهار و باران نوا آمل مدیرعامل فعال 1395/06/23 تا کنون