آمار کلی

کد ملی: 373200XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان اداره کل ثبت منطقه دوازده استان کردستان بازرس علی البدل فعال 1397/01/21 تا کنون