آمار کلی

کد ملی: 005911XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی هادی فوم زاگرس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1389/10/29 تا کنون