آمار کلی

کد ملی: 077989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اکسون سازه اسرار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/10 تا کنون