آمار کلی

کد ملی: 007089XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی خدماتی پوشاک تجارت ویستا آرکا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/09/19 تا کنون