آمار کلی

کد ملی: 121991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آبادیس پخش سام نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/30 تا کنون
نیکان درمان یکتا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/06/01 تا کنون