آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نور شیمی طاها مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/10/11 تا 1398/04/25