آمار کلی

کد ملی: 471003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ردل مشاوره بازرس علی البدل خارج شده 1396/05/15 تا 1396/12/27
استراژن دارو بازرس اصلی خارج شده 1394/12/19 تا 1395/12/08