آمار کلی

کد ملی: 261009XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مردم نهاد رنگین کمان زندگی آستارا عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/19 تا کنون