آمار کلی

کد ملی: 136070XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذر شعله جزیره رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/23 تا کنون