آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن سبز صنعت پرشیا مدیرعامل خارج شده 1397/06/22 تا 1398/06/11