آمار کلی

کد ملی: 108027XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجهیزات برق نقش جهان بازرس علی البدل فعال 1395/02/09 تا کنون