آمار کلی

کد ملی: 367249XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن شعر و ادب تسنیم عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/30 تا کنون