آمار کلی

کد ملی: 332978XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن سازان پردیسان سبزکرمانشاه بازرس اصلی خارج شده 1393/12/26 تا 1395/05/14