آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سفیران صنعت پرنا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/12/26 تا 1397/03/30