آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اهواز شهرک نفت اداره خانه سازی ساختمان سفیر اتاق سوم 4 مدت از بازرس علی البدل فعال 1386/04/05 تا کنون