آمار کلی

کد ملی: 001306XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیمیا تجارت سفیر ارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/30 تا کنون