آمار کلی

کد ملی: 006800XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن ایستا شهر آرا رئیس هیئت مدیره فعال 1395/12/10 تا کنون
پی برز آزما رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/09/28 تا 1392/02/16