آمار کلی

کد ملی: 437113XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارگران و کارمندان شرکت سیمان زنجان رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/05/01 تا 1398/04/13