آمار کلی

کد ملی: 138249XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
موتورهای دایم کار عضو هیئت مدیره فعال 1391/04/13 تا کنون