آمار کلی

کد ملی: 001068XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی و صنعتی نما عایق ابهر عضو هیئت مدیره فعال 1395/12/22 تا کنون