آمار کلی

کد ملی: 229602XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حکمت طلایی معیشت امروز مدیرعامل فعال 1397/05/30 تا کنون
توفیق اندیشمندان آینده ساز عضو هیئت مدیره فعال 1393/12/26 تا کنون
توسعه بازرگانی و بین المللی بابک پاسارگاد مدیرعامل خارج شده 1390/08/08 تا 1393/08/06
بازرگانی پیشرو توسعه فن آوری نوین طلوع بازرس اصلی فعال 1390/06/06 تا کنون