آمار کلی

کد ملی: 008091XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بین المللی ایده آل تجارت آراد ایرانیان بازرس اصلی فعال 1395/05/24 تا کنون