آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی رخساره گلک کاران شیراز عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/02/21 تا 1397/06/10