آمار کلی

کد ملی: 325857XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی سیویل بازرس علی البدل خارج شده 1390/03/31 تا 1392/03/29