آمار کلی

کد ملی: 209192XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی پشتیبانی اداری مرکز کارکنان آموزش و درمانی بوعلی سینا ساری بازرس اصلی فعال 1398/10/19 تا کنون