آمار کلی

کد ملی: 063926XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراحی دوخت لباس اترک صفی آباد نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/05/01 تا کنون