آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای سبز گستر کویر عضو هیئت مدیره فعال 1389/07/11 تا کنون