آمار کلی

کد ملی: 137991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حملونقل درون شهری 5255 نسیم سحرخزر عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/08/15 تا 1396/11/28