آمار کلی

کد ملی: 506909XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف فرهنگیان عجب شیر رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/12/21 تا 1395/05/16