آمار کلی

کد ملی: 325654XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نقش امید صبا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/02/08 تا 1391/08/21