آمار کلی

کد ملی: 273939XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن راد گستر منطقه آزاد انزلی بازرس علی البدل خارج شده 1395/09/30 تا 1398/11/17