آمار کلی

کد ملی: 280338XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تیزگام شمس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/07/01 تا کنون