آمار کلی

کد ملی: 048054XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پترو سامان آوران رازی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/04 تا کنون