آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مشاوره ای کشاورزی روژان مهاباد منشی هییت مدیره خارج شده 1385/08/22 تا 1392/02/03