آمار کلی

کد ملی: 191174XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان شرکت میثاق ماه شهر بازرس علی البدل فعال 1397/10/14 تا کنون