آمار کلی

کد ملی: 211037XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آب سازه گستران گلستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/07/15 تا 1398/07/20