آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تهیه و توزیع مواد غذایی و شوینده دریا دلان یاس کارون نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/03/23 تا 1393/06/13