آمار کلی

کد ملی: 088896XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی زعفرانکاران و خشکبار قاینات عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/09/14 تا 1398/10/02