آمار کلی

کد ملی: 007034XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هفت اورنگ هانا رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/05 تا کنون